Gigaset a585 handbuch


PRICE: FREE

INFORMATION

ISBN: 509371807
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
DATEIGROSSE: 13,97

ERLAUTERUNG:

Gigaset a585 handbuch

U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen, maat, accessoires, enz. Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Handleiding Bedieningshandleiding Instructiehandleiding. Naar het volgende bericht 1 x indrukken resp. Naar het begin van het bericht 1 x indrukken resp. LED brandt: het antwoordapparaat is ingeschakeld. LED knippert: het antwoordapparaat neemt een bericht op.

Lang indrukken: handsets en DECT-toestellen aanmelden pagina Inhoudsopgave Inhoudsopgave Overzicht van de handset. Telefoon bedienen Navigatietoets Displaytoetsen Cijfertoetsen Corrigeren van onjuiste invoer. Toetsblokkering in- of uitschakelen Weergave van de bedieningsstappen in de gebruiksaanwijzing Menu-overzicht Telefoneren Extern bellen Gesprek beindigen Oproep beantwoorden.

Handsfree Microfoon van de handset uitschakelen Telefoonboek en lijsten gebruiken Telefoonboek Nummerherhalingslijst Lijsten openen met de berichtentoets Kostenbewust telefoneren. SMS-berichten en telefooncentrales. Fouten met SMS-berichten herstellen. Antwoordapparaat bedienen via de handset Antwoordapparaat instellen Snelkiezen met toets 1 op het antwoordapparaat herstellen Bediening op afstand Antwoordapparaat van het basisstation Gigaset A bedienen Voic gebruiken Snelkiezen voor voic instellen Voic melding bekijken ECO DECT Handsets afmelden Handset zoeken paging Intern bellen Bijschakelen in een extern gesprek inbreken, conferentie Datum en tijd wijzigen Displaytaal wijzigen Display instellen.

Attentiesignalen Standaardinstellingen van de handset herstellen Basisstation beveiligen tegen onbevoegd gebruik Oproepsignalen wijzigen. Standaardinstellingen van het basisstation herstellen Handset instellen Basisstation instellen 47 Telefoon op telefooncentrale aansluiten. Opmerkingen Let op het bereik van het basisstation. Dit bedraagt buitenshuis maximaal meter en binnenshuis maximaal 50 meter. Het bereik is kleiner bij ingeschakeldeeco-modus pagina In het algemeen laten de voetjes van het toestel geen sporen achter.

Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten. Hoe u het basisstation en de lader aan de muur bevestigt, wordt beschreven op pagina Let op: u Zorg ervoor dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten. Basisstation aansluiten Eerst de netadapter 1 aansluiten.

Vervolgens de telefoonstekker 2 aansluiten en de kabels door de geleidingen voeren Let op: u De netadapter moet altijd zijn aansloten, omdat het toestel niet werkt zonder stroom. De stekkerindeling van telefoonsnoeren kan verschillen stekkerindeling pagina Netadapter in het stopcontact steken 2.

U kunt deze folie nu verwijderen! Batterijen plaatsen en batterijklepje sluiten Let op Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications GmbH aanbevolen oplaadbare batterijen pagina 54! Dus nooit gewone niet-oplaadbaar batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.

Let op de juiste richting van de batterijen. De polen worden in of op het batterijvakje vermeld. Vervolgens de deksel dichtdrukken tot hij vastklikt b. Als u het batterijvakje weer wilt openen, bijvoorbeeld om de batterijen te vervangen, steekt u uw nagel in de uitsparing en trekt u het klepje naar boven.

Plaats de handset met het display naar boven in het basisstation. Plaats handset op basisstation Menu Handset wordt geregistreerd De handset wordt automatisch aangemeld. Het aanmelden kan tot 5 minuten in beslag nemen. Neem de handset gedurende deze tijd niet uit het basisstation. De handsets krijgen telkens het laagste interne nummer dat vrij is Als er meerdere handsets bij het basisstation zijn aangemeld, wordt het interne nummer in het display weergegeven, bijvoorbeeld INT 2.

Als de interne nummers 14 al aan andere toestellen zijn toegewezen, wordt nummer 4 overschreven. Laat de handset in het basisstation staan om de batterijen op te laden. Let op De handset mag alleen worden geplaatst in een daarvoor bestemd basisstation of lader. Bij vragen en problemen pagina De eerste stappen Batterijen de eerste keer laden en ontladen.

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct weergegeven als de batterijen eerst volledig worden geladen en ontladen. Laat de handset hiervoor tien uur ononderbroken in het basisstation resp. Vervolgens de handset uit 10 h het basisstation of de lader nemen en pas weer terugzetten als de batterijen volledig ontladen zijn. Dit is normaal en ongevaarlijk. Menu Druk op de toets onder de displaymelding Menu om het hoofdmenu te openen.

Druk op de onderzijde van de navigatietoets Instellingen U OK Druk op de toets onder de displaymelding OK om uw keuze te bevestigen. Datum en tijd U In het display wordt de menu-optie Datum en tijd weergegeven. OK Druk op de toets onder de displaymelding OK om het invoerveld te openen. OK T Voer de dag, de maand en het jaar met de toetsen in 8 tekensbijvoorbeeld Q Q2QQN voor Als u een invoer wilt corrigeren, drukt u boven of beneden op de navigatietoets om tussen de velden te wisselen.

T OK Druk op de toets onder de displaymelding OK om uw invoer te bevestigen. Tijd: [] Voer de uren en minuten met de toetsen T OK in 4 -tekensbijvoorbeeld Q M 5 voor uur. U kunt met de navigatietoets tussen de velden wisselen. Druk op de toets onder de displaymelding OK om uw invoer te bevestigen. Opgeslagen In het display wordt Opgeslagen weergegeven. U hoort een bevestigingstoon.

Druk lang op de verbreektoets a om terug te keren naar de ruststand. Als het antwoordapparaat is ingeschakeld, ziet u bovendien op de bovenste regel het antwoordapparaatsymbool staan. Het antwoordapparaat is ingeschakeld met een standaardmeldtekst. Het toestel is nu klaar voor gebruik! Nadat u uw Gigaset in bedrijf heeft genomen, kunt u het toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen. Als u niet bekend bent met de bediening van menugestuurde toestellen zoals bijvoorbeeld andere Gigaset-telefoons, is het aan te raden eerst de paragraaf "Telefoon bedienen" door te lezen pagina Informatie over Melodie en volume van het oproepsignaal instellen.

De navigatietoets heeft verschillende functies: In de ruststand van de handset s t Telefoonboek openen. Menu voor het instellen van het ontvangstvolume pagina 45oproepsignalen pagina 45 en attentietonen pagina 46 van de handset oproepen. In invoervelden Met de navigatietoets verplaatst u de cursor van links t of naar s rechts. Tijdens een extern gesprek s t Telefoonboek openen. Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

Displaytoetsen De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld: U OK De huidige functies van de displaytoetsen worden op de onderste displayregel weergegeven. Displaytoetsen Belangrijke displaytoetsen zijn: Menu Een situatie-afhankelijk menu openen.

OK W Selectie bevestigen. Wistoets: ingevoerde tekens van rechts naar links n voor n wissen. En menuniveau terug of procedure annuleren. Nummerherhalingslijst openen. Afgebeelde toets op de handset indrukken. Corrigeren van onjuiste invoer Onjuiste tekens kunt u als volgt corrigeren. Eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken.

Vervolgens kunt u: u Met X het teken links van de cursor wissen. Menunavigatie De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus.

Suche zurücksetzen. Wie kann ich beim Siemens Gigaset A unerwünschte einkommende ruf Nr sperren,leider habe ich keine Anleitung dafür Eingereicht am Wie kann ich den AB in der Basis einstellen, nimmt nichts aufobwohl die Taste leuchtet Eingereicht am Möchte stumm am Display löschen habe alles durchgedrückt am display Eingereicht am Basis wird angezeigt, blinkt.

Ansonsten tot. Eingereicht am Für den Anrufer ist mein Telefon besetzt, ich telefoniere aber nicht Eingereicht am Welche Taste ist zum Löschen der aufgelaufenen Anrufe auf meinem AB Eingereicht am Der Anrufbeantworter nimmt plötzlich nicht mehr auf, was kann ich tun? Auch auf dem Mobilteil keine Anzeige über Anruf Eingereicht am Wie kann ich die Lautstärke des Klingeltons verändern? Möchte meinen AB neu besprechen. Klappt aber nicht, auch wenn ich den AB aufrufe.

Nach "Taste 1 belegen" springt alles wieder zurück! Das Telefon klingt nicht mehr. Klingenfunktion aus! Im Display sieht man nicht mehr, wer anruft, es erscheint nur externer Anrufe Eingereicht am Das Basistelefon blinkt und man kann nicht telefonieren von Basis oder Mobilteil. Ich habe schon alle Drähte raus und reingesteckt. Wenn ich das Basistelefon aus der Basis entferne, dann hört das Blinken auf und es scheint TOT zu sein. Reichweite der Basis hat sich verringert, weil der Eco-Modus eingeschaltet ist.

Basis ist nicht eingeschaltet. Danke, Ann Eingereicht am Das Basistelefon blinkt und man kann nicht telefonieren Eingereicht am Wie erstelle ich bei Gigaset eine Telefonliste Eingereicht am Ich rufe an, es läutet ein mal, dann ist Stille Es läutet nicht wenn ich angerufen werde.

Es läutet und ich hebe ab aber das funktioniert nicht Eingereicht am Wie kann ich eine Rufumleitung auf mein Handy einrichten? Kann ich für dieses Gerät noch eine Bedienungsanleitung bekommen? Bitte Info, Dank im voraus!

MfG von der Heydt Eingereicht am Auf den Telefon steht Basis, ich kann nichts machen. Woran könnte es liegen? Wie kann ich die Rufnummernunterdrückung aufheben? Wo finde ich die Telefonnummer des Anrufs, der auf dem AB ist? Mein Siemens Gigaset A58H sagt Speicher voll SMS löschen. Mein Siemens Gigaset A sagt mir im Display: Speicher voll SMS löschen Wie muss ich vorgehen, um diese Löschung zu erreichen? Mobilteil sagt Speicher voll, SMS löschen wie mache ich das?

Wie kann ist de Speicher löschen Eingereicht am Wie kann ich eine Stummschaltung wieder ausstellen? Wie kann ich eine Löschung durchführen Eingereicht am Wie gelange ich zum anmeldemodus beim gigaset a Eingereicht am Habe die Basis schon vom Netz genommen sowie die Akkus aus dem Hörer und dann alles wieder eingestöpselt. Nix geht. Im Display erscheint "Basis" und telefonieren ist nicht möglich Eingereicht am Nach Ein Mobilteil ist hart abgestürzt.

Anschluss tot. Mobilteile "kraspeln" ein wenig manchmal. Die Anmeldung der Mobilteile an der Basis funktioniert nicht. Es ist kein Empfang vorhanden. Wie kann ich Telefon von extern auf intern wieder umschalten Eingereicht am Wie kann ich SMS löschen weil der Speicher voll ist und ich keine Telefonanrufe mehr entgegen nehmen kann Eingereicht am Anrufbeantworter vom Gigaset A mit dem Handy von aussen abhören.

Wie lösche ich ungültige Nummern im Telefonbuch? Siehe Seite 27 Beantwortet Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben. Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte. Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.

Home Telefone Drahtloses DECT Telefon Siemens Gigaset A Online Bedienungsanleitung. Siemens Gigaset A Seite Erhalten Sie per E-Mail. Antwoordapparaat van het basisstation Gigaset A bedienen. Ve rsion 4, In het basis station is een antwoordappa.

Als u bij de bediening een akoestisc h sig. Met de handsfr ee-toets d. Na het inschak elen wordt de rest erende. In het. Op het basi sstation brandt toe ts ö. Het t oestel w ordt ge lever d met een stan. Als u nog geen eigen per. Als het geheugen vol is, ve rschijnt er een. Als u oude beric hten wist, word t het. U hoort de gereedtoon k orte toon. Met a of de opname verwijde. De opgenomen meldtekst wor dt ter con. Seite Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 Seite 6 Seite 7 Seite 8 Seite 9 Seite 10 Seite 11 Seite 12 Seite 13 Seite 14 Seite 15 Seite 16 Seite 17 Seite 18 Seite 19 Seite 20 Seite 21 Seite 22 Seite 23 Seite 24 Seite 25 Seite 26 Seite 27 Seite 28 Seite 29 Seite 30 Seite 31 Seite 32 Seite 33 Seite 34 Seite 35 Seite 36 Seite 37 Seite 38 Seite 39 Seite 40 Seite 41 Seite 42 Seite 43 Seite 44 Seite 45 Seite 46 Seite 47 Seite 48 Seite 49 Seite 50 Seite 51 Seite 52 Seite 53 Seite 54 Seite 55 Seite 56 Seite 57 Seite 58 Seite 59 Seite 60 Seite 61 Seite 62 Seite 63 Seite 64 Seite Brauchen Sie Hilfe?

Stellen Sie Ihre Frage. Forum siemens-gigaset-a Art des Missbrauchs: Spam. Hass propagierende oder gewalthaltige Inhalte Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte. Personenbezogene oder private Daten Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Werbung für nicht frei verkäufliche Waren und Dienstleistungen.

Neu registrieren Registrieren auf E - Mails für Siemens Gigaset A wenn: neue Frage gestellt werden neue Handbücher vorhanden sind Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden. Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail. Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden?