Bedienungsanleitung philips fernseher 22pfs4232/12


PRICE: FREE

INFORMATION

ISBN: 617678872
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
DATEIGROSSE: 8,30

ERLAUTERUNG:

Bedienungsanleitung philips fernseher 22pfs4232/12

Zoeken resetten. Mijn tv geeft een wit scherm en ik kan er niets aan veranderen. Normaal bij opstart zie je Philips staan maar nu zie ik niets staan. Tv kapot, of kan er nog iets aan gedaan worden? Gesteld op om Mijn Philips werkt in de satellietmodus prima. Via de terrestrial antenne vallen beeld en geluid plotseling om de paar seconden uit en soms helemaal weg.

Er komt dan de mededeling Geen Signaal. Als ik een andere tv aan dezelfde antenne zet is het beeld echter prima. Iemand een idee wat dit kan zijn? Ik probeer mijn 12 volt geschikte tv op mijn boot 12 volt net maar hij werkt daar niet op, andere 12 volt app. Thuis verschijnen er mededelingen over de tv op het scherm en de mededeling dat de tv in de winkelmodus staat. Hoe krijg ik die eruit? U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is.

Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent!

Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol.

Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider. Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Home Beeld LED TV Philips 22PFS Online Gebruiksaanwijzing, 62 pagina's, 2. Philips 22PFS Email deze handleiding. Register your product and get support at. Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 14 Pagina 15 Pagina 16 Pagina 17 Pagina 18 Pagina 19 Pagina 20 Pagina 21 Pagina 22 Pagina 23 Pagina 24 Pagina 25 Pagina 26 Pagina 27 Pagina 28 Pagina 29 Pagina 30 Pagina 31 Pagina 32 Pagina 33 Pagina 34 Pagina 35 Pagina 36 Pagina 37 Pagina 38 Pagina 39 Pagina 40 Pagina 41 Pagina 42 Pagina 43 Pagina 44 Pagina 45 Pagina 46 Pagina 47 Pagina 48 Pagina 49 Pagina 50 Pagina 51 Pagina 52 Pagina 53 Pagina 54 Pagina 55 Pagina 56 Pagina 57 Pagina 58 Pagina 59 Pagina 60 Pagina 61 Pagina Hulp nodig?

Stel uw vraag in het forum. Forum PhilipsPFS Misbruik melden Gebruikershandleiding. Product: Spam. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: lees eerst de handleiding door; controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld; probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen; heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub; heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum; wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag'; uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen; Belangrijk!

De handleiding is 2,18 mb groot. Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken.

U heeft geen emailadres opgegeven Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in. Vul dan hier uw emailadres in.

Suche zurücksetzen. Muss ich einen neu gekauften Fernseher registrieren lassen? Eingereicht am Wie stelle ich die Sender ein zum Beisp. Wie kann ich einen Sender Auf einen bestimmten Platz bringen Eingereicht am Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben. Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden. Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein. Home Video LED TV Philips 22PFS Sprache Documenttyp Seiten Deutsch Bedienungsanleitung 63 Anleitung ansehen Englisch Bedienungsanleitung 58 Anleitung ansehen Holländisch Bedienungsanleitung 62 Anleitung ansehen Französisch Bedienungsanleitung 64 Anleitung ansehen Wählen Sie eine andere Sprache Englisch Holländisch Französisch Deutsch.

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage. Art des Missbrauchs: Spam. Hass propagierende oder gewalthaltige Inhalte Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte. Personenbezogene oder private Daten Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Werbung für nicht frei verkäufliche Waren und Dienstleistungen. Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden?

Anleitung ansehen.