Aprilia shiver 750 service handbuch


PRICE: FREE

INFORMATION

ISBN: 569418005
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
DATEIGROSSE: 11,43

ERLAUTERUNG:

Aprilia shiver 750 service handbuch

Manuals Brands APRILIA Manuals Motorcycle SHIVER - Manual APRILIA SHIVER Manual. Quick Links. APRILIA WOULD LIKE TO THANK YOU. We have drawn up this booklet to provide a comprehensive overview of your vehicle's quality features. Please read it. It contains information, tips and precautions for using your vehicle. It also describes features, details. We believe that if you follow our suggestions, you will soon get to know your new vehicle. This booklet is an integral part of the vehicle, and should the vehicle be sold, it must be transferred.

Wij hebben deze handleiding opgesteld opdat u de kwaliteiten ervan ten volle kan waarderen. Het bevat informatie, raadgevingen en waarschuwingen. Wij zijn er zeker van dat indien u hier rekening mee zal houden, u makkelijk zal wennen aan uw nieuw voertuig.

Deze uitgave is een integrerend deel van het voertuig, en bij verkoop van dit laatste. Related Manuals for APRILIA SHIVER Motorcycle APRILIA SL SHIVER Service Station Manual pages. Motorcycle APRILIA SX Service Station Manual pages. Summary of Contents for APRILIA SHIVER Page 1 APRILIA WOULD LIKE TO THANK YOU for choosing one of its products.

Please read it carefully before riding the vehicle for the first time. It also describes features, details and devices to assure you that you have made the right choice. Page 2 The instructions in this manual have been prepared to offer mainly a simple and clear guide to its use; This booklet also details routine maintenance procedures and regular checks that should be carried out on the vehicle at an authorised aprilia Dealer or Workshop.

The booklet also contains instructions for simple repairs. Page 3 Personal safety Persoonlijke veiligheid Failure to completely observe these instructions will Indien deze voorschriften niet of niet volledig worden result in serious risk of personal injury.

Safeguarding the environment Bescherming van Sections marked with this symbol indicate the correct Geeft het juiste gedrag aan dat u aan moet houden Page 5: Table Of Contents INDEX INDEX GENERAL RULES ALGEMENE NORMEN Page 7 Headlight adjustment Page 9: General Rules SL SHIVER Chap.

Page Foreword Foreword Vooronderstelling NOTE N. Page Hot Components Hot components Warme onderdelen The engine and the exhaust system com- De motor en de onderelen van de uitlaat- ponents get very hot and remain in this installatie worden zeer warm en blijven condition for a certain time interval after warm voor een zekere periode, ook nadat the engine has been switched off. Page Used Engine Oil And Gearbox Oil KEEP OUT OF THE REACH OF CHIL- VOOR DIEREN, DIE ER ZOUDEN VAN DREN KUNNEN DRINKEN.

DO NOT REMOVE THE RADIATOR BUITEN BEREIK VAN KINDEREN CAP WHEN THE ENGINE IS STILL HOUDEN HOT. KEEP OUT OF THE REACH OF CHIL- VOORZIE EEN GEPASTE VERLUCH- DREN TING WANNEER MEN ONDERHOUD OF HET OPLADEN VAN DE ACCU UIT- BATTERY LIQUID IS CORROSIVE. Page Reporting Of Defects That Affect Safety Reporting of defects that Communicatie van de affect safety defecten die invloed hebben op de veiligheid Unless otherwise specified in this Use and Maintenance Booklet, do not remove Behalve waar gespecificeerd wordt in dit any mechanical or electrical component.

Gebruiks- en onderhoudsboekje, mag geen enkel mechanisch of elektrisch on- CAUTION derdeel gedemonteerd worden. Page Vehicle SL SHIVER Chap. Left side fairing 2. Left front turn indicator 1. Linker zijplaatje 3.

Clutch fluid reservoir 2. Linker richtingaanwijzer vooraan 4. Left rear-view mirror 3. Page 22 Left rear turn indicator 9. Zadel Achterlicht Left passenger footrest snap-on, Rear fork Gearing chain gereedschapskit Left rider footrest Page Dashboard Pomp van de achterrem Achterste schokdemper Page 24 3. Instrument panel 2. Front brake lever stuurslot 5. Throttle grip 3. Dashboard 6. High-beam flashing switch 4.

Hendel van de voorrem 7. MODE Control 5. Gashandvat 8. Turn indicator control 6. Drukknop voor het knipperen van 9. Rpm indicator 1. Toerenteller 2. Multifunctional digital display 2. Digitaal multifunctioneel display 3. Warning lights 3. Controlelampen The instrument panel has an immobilizer Het dashboard heeft een immobilizer die which prevents start-up in case the system de start belet wanneer het systeem de sleu- does not identify a key which has been pro- tel die eerder werd opgeslagen niet her Page 26 Het dashboard accepts a maximum of four keys at the aanvaardt tegelijkertijd maximum vier sleu- same time: contact an Official aprilia Deal- tels: voor hun activering of voor het desac- er to enable these keys or to disable a key tiveren van een verloren sleutel, moet men that has been lost.

High-beam warning light, blue 2. Left turn indicator warning light, 1. Controlelamp van het groot licht, green blauw 3. General warning light, red 2. Controlelamp van de linker rich- 4. Gear in neutral warning light, tingaanwijzer, groen green 3. Page 28 The rpm indicator pointer moves De wijzer van de toerenteller to then go back to its initial po- verplaatst zich en keert daarna sition.

The general layout of the screen dis- De algemene schikking van het beeld- played for the user is the following: scherm dat verschijnt is de volgende: - ambient temperature; Page 29 Scheduled mainte- schijnt een icoon met het symbool van de nance operations carried out only by an engelse sleutel. Wanneer de geprogram- authorised aprilia dealer or workshop can meerde onderhoudshandelingen bij de deactivate this indication. Take your vehicle as soon as possible to an Official aprilia Dealer.

SERVICE ALARM ALARM SERVICE Page 31 Official aprilia Dealer. In these cases, the afwisselende weergave van de opschrif- control unit activates a safety procedure Page 32 panel by displaying the fixed "--" symbol In geval van een onregelmatigheid van where the temperature indicator general- de temperatuursensor van de lucht, ly is. In this case the red general warning wordt het alarm op het dashboard vast light does not turn on.

Page Mapping Selection Turn indicator alarms Alarmen richtingaanwijzers When the instrument panel detects a fail- Wanneer het dashboard het stukgaan ing turn indicator, the turn indicator warn- van de richtingaanwijzers detecteert, ing light flashes twice as fast and the knippert de controlelamp van de richting- problem is signalled on the digital display. Page 34 The RAIN mode has been thought for rid- De modaliteit RAIN werd bedacht voor ing on wet surfaces or roads with low grip.

Het supplied by the engine and smoothly de- systeem vermindert het maximale koppel livers it so as to prevent loss of grip. Page Control Buttons press the button a second time, gepaste lokalisatie "in negatief" and within 1. Page 36 There are two trip journals available. Er zijn twee boordjournaals aanwezig. Press and hold down the MODE control Met een lange druk op het commando to the left to select the TRIP JOURNAL 1; MODE naar links, wordt het BOORD- icon "1" Page 37 cations stored in the active TRIP JOUR- werden in het actieve BOORDJOUR- NAL.

At zero speed, when the display shows Wanneer de snelheid nul is en wanneer the MENU, press and hold down the cen- het beeldscherm MENU verschijnt, geeft tral button to access the instrument panel een lange druk op de centrale toets toe- advanced functions. Page Advanced Functions keeping starts again following the steps nul, wordt de meting geannuleerd, en op described above. De sessie start weer zoals hierboven After storing 40 times, this function is werd beschreven.

A new series of timekeeping can be started again only after deleting previous Na de verwerving van 40 tijdmetingen, times stored by means of the MENU of Page 40 pressed to the left the minute value de- druk naar rechts van de keuzeschakelaar creases. MODE verhoogt de waarde van de minu- ten, en symmetrisch bij elke druk naar Press the MODE selector central part to links van de keuzeschakelaar MODE ver- store the set value and to exit the clock laagt de waarde van de minuten.

Anleitungen Marken APRILIA Anleitungen Motorräder SL SHIVER Bedienungsanleitung APRILIA SL SHIVER Bedienungsanleitung. Seite von Vorwärts. Le raccomandiamo di. In esso sono contenute informazioni, consigli ed avvertenze diretti all'utilizzo. Siamo certi che tenendone. La presente pubblicazione. Wir empfehlen Ihnen vor dem Antritt der ersten Fahrt, die Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam zu lesen.

Sie enthalten nützliche. Informationen, Ratschläge und Hinweise für den richtigen Gebrauch Ihres Fahrzeugs. Weiterhin erfahren Sie technische Details und Einzelheiten, die. Sie von der Richtigkeit Ihrer Wahl überzeugen werden. Wir sind sicher, dass Sie sich bei Beachtung aller Anweisungen schnell mit Ihrem neuen Fahrzeug.

Diese Anleitung ist grundlegender Bestandteil des Fahrzeugs und muss bei Verkauf. Inhalt sverzeichnis. Verwandte Anleitungen für APRILIA SL SHIVER Motorräder APRILIA SRV ABS - ATC Bedienungsanleitung Seiten. Motorräder APRILIA ATLANTIC SPRINT Handbuch Seiten. Inhaltszusammenfassung für APRILIA SL SHIVER Seite 1 APRILIA MÖCHTE IHNEN DANKEN dass Sie eines ihrer Produkte gewählt haben.

Seite 2 Le istruzioni di questo manuale sono state preparate per fornire soprattutto una guida semplice e chiara all'uso; sono indicate anche operazioni di piccola manutenzione e controlli periodici ai quali il veicolo deve essere sottoposto presso i Concessionari o Officine autorizzate Aprilia. Il libretto contiene inoltre le istruzioni per alcune semplici riparazioni.

Sicherheit und Unversehrtheit der Personen verursa- chen. Seite 7 Regolazione proiettore Seite 9: Norme Generali SL SHIVER Cap. TRINKEN KÖNNTEN. DEI BAMBINI. KÜHLFLÜSSIGKEIT CALDO. BIENTE TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI. Seite Cavalletto FONTE DI CALORE. PREVEDERE DER BATTERIE STETS FÜR AUSREI- UN'AERAZIONE ADEGUATA QUAN- CHENDE BELÜFTUNG SORGEN.

O LA RICARICA DELLA BATTERIA. NICHT UMKIPPEN ODER VER- DEI BAMBINI. Seite Veicolo SL SHIVER Cap. Fiancatina laterale sinistra 2. Indicazione di direzione anteriore 1. Seitenverkleidung links sinistro 2. Vorderer linker Blinker 3. Serbatoio liquido frizione 3. Kupplungsflüssigkeitsbehälter 4. Specchietto retrovisore sinistro 4. Seite 22 Fanale posteriore Rücklicht Indicatore di direzione posteriore Hinterer linker Blinker sinistro Leva comando frizione 1.

Kupplungshebel 2. Armaturenbrett 3. Cruscotto 4. Bremshebel Vorderradbremse 4. Leva freno anteriore 5. Seite Strumentazione 9. Pulsante avvisatore acustico Contagiri 1. Drehzahlmesser 2. Display digitale multifunzione 2. Seite 25 Freigabe chiave smarrita rivolgersi ad un Conces- oder das Sperren eines verlorenen Schlüs- sionario Ufficiale aprilia. Alla consegna del sels wenden Sie sich bitte an einen offiziel- veicolo, per circa dieci secondi dopo la ro- len aprilia-Vertragshändler.

Spia luce abbagliante, colore 1. Kontrolllampe Fernlicht, blau 2. Linke Blinkerkontrolle, grün 2. Spia indicatore di direzione sini- 3. Haupt-Warnleuchte, rot stro, colore verde 4. Leerlaufkontrolle, grün 3. Spia warning generale, colore 5. Seite Allarmi Symbol angezeigt. Wenden Sie sich in diesem Fall so bald E' necessario recarsi quanto prima ad un wie möglich an einen offiziellen aprilia- Concessionario Ufficiale aprilia.

Seite 30 Fahrzeugleistung ridotta presso un Concessionario Ufficia- begrenzt wird, so dass der offizielle apri- le aprilia. A seconda del tipo di anomalia, lia-Vertragshändler mit verringerter Ge- le prestazioni possono essere limitate in schwindigkeit erreicht werden kann.

Je due modi: a riducendo la coppia massi- nach Störungstyp können die Leistungen Seite Selezione Mappature sione della spia rossa di allarme genera- Symbols und Aufleuchten der roten Haupt-Warnleuchte angezeigt. Seite 32 come segue nella parte superiore sinistra links am Digitaldisplay am Armaturen- del display digitale cruscotto: brett angezeigt werden. Das bedeu- applicata la nuova mappatura. MENU der erweiterten Armaturenbrett- Funktionen auswählen. Seite Funzioni Avanzate effettuata tramite il MENU' delle funzioni über das MENU der erweiterten Armatu- avanzate del cruscotto.

Am Ende des Verfahrens stellt sich das Display auf das Hauptmenü Ricompare wert für den Gangwechsel eingestellt la schermata principale con il messaggio werden. Seite 40 gia, fino a quando non si ritorna al di sotto trollle 3 auf dem Armaturenbrett solan- della soglia. Verfahren nicht zulässig. Seite 44 Per abilitarlo occorre inserire führt deren Diagnose aus. Um dieses zu un codice di accesso in possesso dei soli aktivieren muss der Zugriffscode einge- centri di assistenza aprilia.

Zusammen mit dem Fahrzeug werden Con il veicolo vengono consegnate due zwei Schlüssel ausgehändigt einer ist chiavi una di riserva. Premere l'interruttore per arrestare il mo- Den Schalter drücken, um den Motor ab- tore.

Seite 50 conosce la chiave e solo a questa condi- sel erkennt und nur dann das Starten des zione consente l'avviamento del motore. Motors freigibt. BIS ZU VIER SCHLÜSSEL. Seite L'uso SL SHIVER Cap. Seite Controlli GEN ODER SCHWEREN FAHRZEUG- GRAVI DANNI AL VEICOLO.

NON ESI- SCHÄDEN FÜHREN. Seite 57 di funzionamento, memorizzate dalla Jedes Ma,l wenn das Zündschloss auf centralina elettronica. Seite 58 Leve dei freni Controllare funzionino Bremshebeln Prüfen, dass sich leicht dolcemente. Lubrificare articolazioni Die Gelenkpunkte einschmieren regolare la corsa se necessario.

Frizione Controllare il funzionamento, la corsa a vuoto della leva di Kupplung Funktionstüchtigkeit, comando, il livello del liquido ed Leerhub der Steuerhebel, den eventuali perdite. Seite Rifornimenti Controllare eventuali perdite od Gegebenenfalls einstellen oder occlusioni del circuito. Controllare la corretta chiusura del Benzintank Den Füllstand kontrollieren und tappo carburante. Interruttore arresto motore ON - Controllare corretto Kraftstoffkreis OFF funzionamento.

Undichtigkeit oder Verstopfung überprüfen. Luci, spie, avvisatore acustico, Controllare corretto Prüfen, Seite 68 Bremsbeläge an der Bremsscheibe ermög- licht. Seite 70 FOLLE, IN QUESTO CASO SE SI TEN- DER LEERLAUF EINGELEGT IST. DAS TA DI INSERIRE LA MARCIA, IL MO- BEDEUTET IN DIESEM FALL, DASS TORE SI SPEGNE.