Bedienungsanleitung philips tv 22pfk4000/12


PRICE: FREE

INFORMATION

ISBN: 476003561
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
DATEIGROSSE: 14,45

ERLAUTERUNG:

Bedienungsanleitung philips tv 22pfk4000/12

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben. Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden. Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden?

Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein. Home Video LED TV Philips 22PFK Online Bedienungsanleitung. Philips 22PFK Erhalten Sie per E-Mail. Register your product and get support at LED TV. Seite Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Seite 5 Seite 6 Seite 7 Seite 8 Seite 9 Seite 10 Seite 11 Seite 12 Seite 13 Seite 14 Seite 15 Seite 16 Seite 17 Seite 18 Seite 19 Seite 20 Seite 21 Seite 22 Seite 23 Seite 24 Seite 25 Seite 26 Seite 27 Seite 28 Seite 29 Seite 30 Seite 31 Seite 32 Seite 33 Seite 34 Seite 35 Seite 36 Seite 37 Seite 38 Seite 39 Seite 40 Seite 41 Seite 42 Seite 43 Seite 44 Seite 45 Seite 46 Seite 47 Seite 48 Seite 49 Seite 50 Seite 51 Seite 52 Seite 53 Seite 54 Seite 55 Seite 56 Seite 57 Seite 58 Seite Brauchen Sie Hilfe?

Stellen Sie Ihre Frage. Art des Missbrauchs: Spam. Hass propagierende oder gewalthaltige Inhalte Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte. Personenbezogene oder private Daten Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Werbung für nicht frei verkäufliche Waren und Dienstleistungen. Neu registrieren Registrieren auf E - Mails für Philips 22PFK wenn: neue Frage gestellt werden neue Handbücher vorhanden sind Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail. Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden?

Zoeken resetten. Ik wil deze tv zachter doen zonder afstand bediening kan dat? Gesteld op om U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent!

Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol.

Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider. Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Home Beeld LED TV Philips 22PFK Online Gebruiksaanwijzing, 55 pagina's, 2.

Philips 22PFK Email deze handleiding. Als u een uitzending wilt onderbreken, hebt u een vaste schijf. Om een uitzending te onderbreken en op te nemen, hebt u. Alvorens een USB-schrijf te kopen, is het aan te raden om na te. TV-gidspagina een knop Opnemen bevindt, kunt u programma's. Voordat u een uitzending kunt pauzeren of opnemen, moet u. Sluit tijdens het formatteren geen andere USB-apparaten. Als de TV is afgestemd op een digitale TV-zender, drukt u op. Hiermee wordt het formatteren gestart.

Wanneer de USB-schijf is geformatteerd, laat u deze permanent. Het USB-station wordt uitsluitend geformatteerd voor deze TV. U kunt geen opgeslagen opnamen op een andere TV of PC. Kopieer of wijzig opnamebestanden op het USB-station. Als u een andere USB-schijf formatteert. Als u een USB-schijf. U kunt foto's bekijken of muziek- en videobestanden afspelen.

Plaats terwijl de TV is ingeschakeld een USB-stick in een van de. De TV detecteert de USB-stick en opent een lijst met de. Als de lijst met inhoud niet automatisch verschijnt, drukt u op. Als u niet meer wilt kijken of luisteren naar de inhoud die op de. Als u de USB-stick wilt ontkoppelen, kunt u de stick op elk.

Gebruik voor de beste kwaliteit een HDMI-kabel om de. Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina 13 Pagina 14 Pagina 15 Pagina 16 Pagina 17 Pagina 18 Pagina 19 Pagina 20 Pagina 21 Pagina 22 Pagina 23 Pagina 24 Pagina 25 Pagina 26 Pagina 27 Pagina 28 Pagina 29 Pagina 30 Pagina 31 Pagina 32 Pagina 33 Pagina 34 Pagina 35 Pagina 36 Pagina 37 Pagina 38 Pagina 39 Pagina 40 Pagina 41 Pagina 42 Pagina 43 Pagina 44 Pagina 45 Pagina 46 Pagina 47 Pagina 48 Pagina 49 Pagina 50 Pagina 51 Pagina 52 Pagina 53 Pagina 54 Pagina Hulp nodig?

Stel uw vraag in het forum. Forum PhilipsPFK Misbruik melden Gebruikershandleiding. Product: Spam. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: lees eerst de handleiding door; controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld; probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen; heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub; heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum; wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag'; uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen; Belangrijk!

De handleiding is 2,45 mb groot. Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. U heeft geen emailadres opgegeven Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in. Vul dan hier uw emailadres in.